Chat with us, powered by LiveChat

Druhy nákladů

Druhy nákladů a odpisů

Pro správné sestavení cash flow investičního záměru musí investor umět rozlišovat kromě jiného také všechny druhy výdajů, do kterých se časově odlišně zařazuje veškerý hmotný majetek. 

Podle § 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví jsou mimo jiné účetní jednotkou fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí. Předmětem jednoduchého účetnictví jsou podle § 2 výdaje a příjmy, majetek a závazky. Podle § 2 je mimo jiné uvedeno, že jedno účetní období se shoduje s délkou kalendářního roku. Podle § 4 musí účetní jednotky vést účetnictví ode dne svého vzniku do posledního dne svého zániku. Účetní jednotka může sama stanovit, jak bude odpisovat majetek podle skutečného využití majetku.

Podle § 26 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů se hmotným majetkem mimo jiné rozumí: „budovy, domy a jednotky” a nebo také „soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než 40 000 Kč”.

Podle § 30 č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů se hmotný majetek také třídí do odpisových skupin: sk. 1 – 3 roky, sk. 2 – 5 let, sk. 3 – 10 let, sk. 4 – 20 let, sk. 5 – 30 let, sk. 6 – 50 let. V příloze číslo 1 k tomuto zákonu lze určit, že v druhé odpisové skupině (5 let) se nachází např. nábytek a do 5 skupiny (30 let) lze zařadit budovu samotnou.

Přímé náklady spojené s pravidelnou údržbou nemovitosti (malířské práce, drobné opravy apod.) lze uplatnit v účetnictví ihned bez odpisů k danému zdaňovacímu období.

www.cvut.cz (použitý zdroj)
www.mfcr.cz (použitý zdroj)